About Me

My photo
Insan marhaen yang memanfaatkan penulisan sebagai wasilah komunikasi dan wahana pengembangan maklumat dalam konteks pertahanan dan keselamatan negara.

Wednesday, October 23, 2019

PERUNTUKAN RM150 JUTA BELANJAWAN 2020 UNTUK BAIKI RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA (RKAT)


Kementerian Pertahanan telah memperuntukkan sebanyak RM150 juta bagi tahun 2020 untuk memperbaiki sebanyak 6000 unit Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT).

Tumpuan Kementerian Pertahanan untuk kerja-kerja penyelengggaraan adalah 
selari dengan dasar kerajaan menerusi budaya Memperbaiki, Mengganti dan 
Memulihkan atau Repair, Replace and Restore (3R) seperti yang digariskan dalam Ucapan Belanjawan 2020 oleh Menteri Kewangan baru-baru ini.

Dengan cara ini, Kementerian Pertahanan dapat memastikan RKAT sedia ada akan 
dipulihkan dan dapat didiami dengan selesa oleh anggota Angkatan Tentera 
Malaysia (ATM).

Usaha ini berikutan dengan satu projek perintis yang dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun ini, di mana sebanyak RM50 juta telah diperuntukkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan meliputi 1947 unit RKAT di seluruh Negara. Hampir kesemua projek pembaikan ini dijangka akan siap sebelum hujung tahun ini.

Fokus kepada penyelenggaraan dan pemulihan RKAT jelas diperlukan berdasarkan penemuan Laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 1. Pelbagai jenis kelemahan dalam perancangan pengurusan penyelenggaraan RKAT 
sedia ada serta kegagalan oleh pentadbiran terdahulu untuk mematuhi peraturan telah menyebabkan banyak unit bertambah rosak dan terbiar.

Daripada 54,497 unit RKAT dalam pegangan, didapati bahawa 12,261 unit (22.5 %) adalah tidak selamat untuk diduduki kerana terlalu uzur.

Dari tahun 2016 hingga 2018, hanya 2,447 unit tersebut telah diluluskan untuk kerja�kerja pembaikan, jauh lebih rendah berbanding 8,724 unit yang dirancang pada Selain itu, daripada 26,487 aduan yang dibuat berkenaan penyelenggaraan dari tahun 2015 hingga 2018, hanya 17,014 aduan (64.2%) yang dapat diselesaikan. 

Perkara ini semuanya berlaku akibat kecuaian pentadbiran sebelum ini yang tidak peka terhadap keperluan sebenar ATM. Kementerian Pertahanan juga mengambil maklum syor-syor lain laporan tersebut untuk menyediakan pelan penyelenggaraan pencegahan khasnya pembaikan pam air, garis panduan berkenaan penyelenggaraan lif, menambahbaik proses penyediaan kontrak, dan memastikan pematuhan kepada peraturan dalaman supaya peruntukan tidak disalahgunakan. 

Syor-syor ini akan dipertimbangkan untuk pelaksanaan bagi memastikan 
perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada anggota ATM.

Keadaan unit RKAT merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam 
menjamin kesejahteraan anggota ATM dan keluarga mereka. 

Unit RKAT yang selesa secara langsung akan meningkatkan semangat anggota kita yang banyak berkorban ketika beroperasi sepanjang tahun. 

Dengan adanya RKAT yang dijaga dengan baik, maka anggota ATM turut tidak perlu 
bimbangkan keadaan keluarga mereka ketika bertugas. Keselesaan dan keamanan yang dinikmati oleh rakyat hanya tercapai melalui titik peluh dan darah anggota ATM. 

Oleh itu, sewajarnya anggota ATM dan keluarga mereka turut dapat menikmati 
keselesaan ini. Kementerian Pertahanan sentiasa bersedia untuk memastikan setiap anggota ATM yang berkeluarga menduduki unit RKAT yang terbaik.

Labels

Tinggalkan pesanan anda di sini